REGULAMIN

 

Regulamin Platformy B2B Pharmovit®

 • 1. Postanowienia ogólne.
 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób składania i ewidencjonowania Zamówień oraz dokonywania sprzedaży za pośrednictwem Platformy B2B Pharmovit Dystrybucja Sp. z o.o. znajdującej się pod adresem: b2b.pharmovit.pl (dalej jako: „Platforma”) oraz warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 2. Platforma jest własnością PHARMOVIT Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000924313, NIP: 7743231999, REGON: 366124193, kapitał zakładowy  100 000 zł, pod adresem e-mail: zamowienia@pharmovit.pl.
 3. Wszelkie prawa do Platformy, w tym prawa autorskie majątkowe oraz prawa własności intelektualnej do nazwy Platformy i domeny internetowej pod którą funkcjonuje Platforma, należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich następować może wyłącznie w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Platforma jest udostępniana przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet.
 • 2. Definicje.

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

  1. Cena – wyrażona w złotych polskich cena za Produkt podana jako cena bez podatku VAT (cena netto). Cena nie zawiera kosztów Dostawy.
  2. Czas Realizacji Zamówienia – czas w jakim Sprzedawca skompletuje Zamówienie i przekaże je do odbioru Dostawcy.
  3. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dniu ustawowo wolnych od pracy.
  4. Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w Zamówieniu.
  5. Dostawca – firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostaw Produktów.
  6. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta na Platformie. Hasło ustala Sprzedawca po dokonaniu Rejestracji w Platformie.
  7. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, niebędąca konsumentem.
  8. Konto Klienta – indywidualne dla każdego Klienta konto użytkownika, dostępne po rejestracji
   w Platformie, stanowiące zbiór danych dotyczących Klienta oraz informacje o działaniach
   w obrębie Platformy.
  9. Koszt Dostawy – koszt dostarczenia Produktu objętego Zamówieniem na adres dostawy wskazany przez Klienta.
  10. Login – indywidualne oznaczenie Klienta, ustalane przez Sprzedawcę po dokonaniu Rejestracji, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się przez Klienta do Konta Klienta na Platformie.
  11. Magazyn – magazyn Sprzedawcy znajdujący się w Płocku pod adresem Kostrogaj 9D, 09-400 Płock.
  12. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy.
  13. Rejestracja – czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana do korzystania przez Klienta z Platformy.
  14. SprzedawcaPHARMOVIT Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000924313, NIP: 7743231999, REGON: 366124193, kapitał zakładowy  100 000 zł.
  15. Produkt – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy.
  16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na zasadach określonych w Regulaminie między Klientem, a Sprzedawcą.
  17. Zamówienie – oferta Klienta nabycia Produktu lub Produktów określonych w Zamówieniu.
 • 3. Informacje ogólne dla Klienta.
 1. Klient może korzystać z Platformy wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Warunkiem korzystania z Platformy jest akceptacja przez Klienta postanowień Regulaminu.
 2. Zdjęcia Produktów zamieszczone na Platformie są przykładowe, mają charakter poglądowy i służą wyłącznie prezentacji Produktu. Zdjęcia Produktu mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu Produktu.
 3. Sprzedawca ma prawo do wprowadzania nowych i usuwania niedostępnych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w sposób nienaruszający prawa Klienta, jak również do udzielania Klientowi indywidualnych rabatów.
 4. Do poprawnego działania Platformy zalecane jest korzystanie z następujących przeglądarek internetowych: Chrome, FireFox, Microsoft Edge, Safari.
 5. Sprzedawca nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za to, że każda konfiguracja sprzętu elektronicznego posiadanego przez Klienta umożliwi korzystanie z Platformy.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Platformy lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
 • 4. Rejestracja.
 1. Korzystanie przez Klienta z Platformy, w tym składanie Zamówień, możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Konta Klienta.
 2. Konto Klienta można utworzyć poprzez przesłanie danych na adres zamowienia@pharmovit.pl .
 3. Platforma dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych Klientów znajdujących się w bazie danych Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega, że nie prowadzi za pośrednictwem Platformy sprzedaży detalicznej na rzecz osób indywidualnych będących konsumentami, a także nieznajdujących się w bazie danych Sprzedawcy.
 4. Do utworzenia Konta Klienta wymagane jest podanie przez Klienta następujących danych:
 • imię i nazwisko, firma lub nazwa pod którą Klient prowadzi działalność gospodarczą,
 • numer NIP,
 • miejsce zamieszkania lub adres siedziby,
 • adres do Dostawy,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.
 1. W przypadku, gdyby którekolwiek z danych określonych w §4 ust. 4 Regulaminu uległy zmianie, Klient obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tej okoliczności Sprzedawcę, nie później jednak niż w dniu następnym po dniu zmiany danych. Sprzedawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody mogące powstać u Klienta na skutek zaniechania przez Klienta obowiązkowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 2. Po zakończeniu Rejestracji oraz po pozytywnej weryfikacji przez Sprzedawcę danych podanych przez Klienta w toku Rejestracji, Sprzedawca udzieli Klientowi dostępu do Platformy przesyłając w tym celu Login i Hasło na adres e-mail podany przez Klienta przy Rejestracji.
 3. Hasło i Login do Konta Klienta mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających podejrzenie, że Login lub Hasło znalazły się w posiadaniu nieuprawnionej osoby trzeciej, Klient obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę z wykorzystaniem dostępnych mu środków.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieuprawnionego udostępnienia przez Klienta Loginu lub Hasła osobom trzecim.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za działania podejmowane przy pomocy jego Konta Klienta, w tym za działania wszelkich osób, które posiadają dostęp do Konta Klienta.
 • 5. Warunki składania zamówień.
 1. Informacje zawarte na Platformie nie stanowią oferty Sprzedawcy.
 2. Klient może składać Zamówienia na Platformie przez 7 (siedem) dni w tygodniu i przez
  24 (dwadzieścia cztery) godziny w ciągu dnia, z wyłączeniem okresu przerw niezbędnych do konserwacji, napraw technicznych i modernizacji Platformy, czy z innej przyczyny nieleżącej po stronie Sprzedawcy uniemożliwiającej prawidłowe działanie Platformy. Z tytułu braku możliwości korzystania z Platformy spowodowanej akcjami serwisowymi bądź przerwami technicznymi Klientowi nie przysługuje jakiejkolwiek roszczenie względem Sprzedawcy tym samym wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody powstałe z tego tytułu.
 3. Klient kompletuje Zamówienie poprzez wybranie Produktów znajdujących się na Platformie. Klient ma możliwość wybrania liczby Produktów, które chce dodać do Zamówienia, nie większej niż aktualny stan danego Produktu znajdujący się w Magazynie Sprzedawcy wskazany na Platformie. Wgląd do aktualnych oraz archiwalnych Zamówień możliwy jest za pośrednictwem Konta Klienta.
 4. W przypadku, gdyby Klient zamierzał złożyć Zamówienie na Produkt w liczbie większej niż aktualny stan Produktu znajdujący się w Magazynie Sprzedawcy, możliwe jest złożenie indywidualnego Zamówienia poprzez kontakt z działem handlowym Sprzedawcy: telefon 22 22 82 19 mail: zamowienia@pharmovit.pl. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Czas Realizacji Zamówienia może być inny niż określony w §5 ust. 11 Regulaminu.
 5. Wybrane przez Klienta Produkty zostaną przeniesione do „koszyka” po wybraniu liczby Produktu i użyciu przycisku „dodaj”. Zamówienie należy złożyć dopiero po zakończeniu dodawania Produktów do „koszyka”, zatem po jego skompletowaniu przez Klienta. W przypadku, gdyby Klient złożył Zamówienie partiami (tzw. „Zamówienie cząstkowe”), koszt Dostawy oraz Czas Realizacji Zamówienia liczone będą dla każdego Zamówienia cząstkowego osobno. ZREALIZOWANE -> CZĄSTKOWE
 6. Cena podana dla danego Produktu po zalogowaniu się przez Klienta do Konta Klienta jest Ceną indywidualną uwzględniającą udzielony Klientowi rabat (tzw. „Cena po rabacie”) obowiązujący w momencie składania zamówienia.
 7. Koszt Dostawy zostanie doliczony do wartości Zamówienia po jego skompletowaniu i podliczeniu, z zastrzeżeniem §5 ust. 8 Regulaminu.
 8. Minimum logistyczne dla pojedynczego Zamówienia, przyznające Klientowi zwolnienie z Kosztów Dostawy przy tym Zamówieniu, stanowi kwota 750 zł netto uwzględniająca indywidualny rabat przyznany Klientowi.
 9. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem.
 10. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 9 Regulaminu.
 11. Czas Realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę wynosi od 1 do 2 dni roboczych w zależności od dostępności Produktów oraz rodzaju złożonego Zamówienia.
 12. W przypadku braku w Magazynie Produktów składających się na Zamówienie lub braku możliwości realizacji Zamówienia z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
 13. Jeżeli realizacja Zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
 • anulowanie całości Zamówienia (wybór tego rozwiązania powoduje zwolnienie Sprzedawcy z obowiązku realizacji całości Zamówienia),
 • anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja w terminie nie jest możliwa (wybór tej opcji zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji tej części Zamówienia, którą Klient anulował),
 • podział Zamówienia oraz określenie terminu realizacji Zamówienia w części, której realizacja w terminie nie jest możliwa (wybór tej opcji powoduje realizację Zamówienia
  w części, w której realizacja w terminie jest możliwa, oraz realizację Zamówienia
  w pozostałej części bądź częściach w innym uzgodnionym z Klientem terminie lub terminach).
 1. Czas Realizacji Zamówienia liczony jest od momentu przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji. Za moment przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji uważa się moment, w którym Sprzedawca przesłał Klientowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że przyjmuje Zamówienie do realizacji.
 2. W przypadku przesłania Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia o przyjęciu Zamówienia do realizacji przed godziną 12:00 danego dnia roboczego, Czas Realizacji Zamówienia liczony będzie od dnia przesłania potwierdzenia. W przypadku przesłania Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia o przyjęci Zamówienia do realizacji po godzinie 12:00 danego dnia roboczego, Czas Realizacji Zamówienia liczony będzie od następnego dnia roboczego po dniu przesłania potwierdzenia.
 3. Sprzedawca zastrzega, że Czas Realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do jego realizacji w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają zrealizowanie Zamówienia w terminie, a które są niezależne od Sprzedawcy i wynikają z przyczyn przez niego niezawinionych.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie
  14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania Platformy, w szczególności w razie wyświetlania się błędnych informacji o Cenie lub dostępności Produktów na skutek awarii technicznych.
 • 6. Zmiany w Zamówieniu.
 1. Klient może zmienić Zamówienie do chwili otrzymania informacji o zrealizowaniu Zamówienia przez Sprzedawcę, o czym Klient jest każdorazowo informowany statusem realizacji Zamówienia widniejącym na jego Koncie Klienta (status „zrealizowane”).
 2. Wprowadzenie zmian w Zamówieniu lub jego anulowanie przed zrealizowaniem Zamówienia przez Sprzedawcę, możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt z działem Sprzedaży pod adresem: zamowienia@pharmovit.pl.
 3. Zmiana Zamówienia może w szczególności dotyczyć zakresu przedmiotowego Zamówienia, anulowania części lub całości Zamówienia, zmiany adresu Dostawy lub zmiany danych w fakturze VAT.
 4. Zmiana Zamówienia przez Klienta wiązać się może z wydłużeniem Czasu Realizacji Zamówienia
  o czas niezbędny do skompletowania nowego Zamówienia, a także ze zmianą kosztów Dostawy stosownie do cennika.
 • 7. Płatności.
 1. Formy płatności za Zamówienie dostępne dla Klienta to:
 • płatność gotówką przy odbiorze, z tym że jednorazowe Zamówienie nie może przekraczać kwoty 6 000 zł z VAT,
 • płatność przelewem z odroczonym terminem płatności na podstawie otrzymanej przez Klienta faktury VAT (Sprzedawca dostarcza fakturę VAT wraz z Dostawą Zamówienia),
 • przedpłata - płatność przelewem bez odroczonego terminu płatności na podstawie faktury proforma otrzymanej przez Klienta na wskazany adres e-mail (za dzień otrzymania faktury VAT przez Klienta uznaje się dzień przesłania faktury VAT przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta).
 1. W przypadkach, o których mowa w §7 ust. 1 pkt 2-3 Regulaminu, płatność następować będzie
  w terminie określonym w fakturze VAT oraz na wskazany w niej rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w §7 ust. 1 pkt 3 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega, że za moment przyjęcia Zamówienia do realizacji, od którego liczony jest Czas Realizacji Zamówienia, uważa się dzień roboczy następujący po dniu, w którym Klient otrzymał na swój adres e-mail od Sprzedawcy informację o zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy całej kwoty za Zamówienie.
 3. Wszystkie Ceny wskazane przy składaniu Zamówienia są wiążące i ostateczne.
 4. Za dzień płatności uważa się dzień zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. Klient, w przypadku obciążenia Zamówienia Kosztem Dostawy, ponosi każdorazowo koszt Dostawy zgodnie z zasadami i cennikiem zamieszczonym na stronie
 6. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku, gdyby Klient posiadał nieuregulowane płatności na rzecz Sprzedawcy w związku ze złożonym wcześniej Zamówieniem, Sprzedawca ma prawo do wstrzymania się z realizacją kolejnych Zamówień do czasu uregulowania zaległych płatności przez Klienta.
 • 8. Dostawa.
 1. Sprzedawca dostarcza Zamówienie do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres Klienta wskazany jako adres do Dostawy w Koncie Klienta.
 2. W przypadku, gdyby Dostawa miała nastąpić na adres inny niż adres dostawy wskazany na Koncie Klienta lub Klient chciałby dokonać odbioru osobistego z Magazynu, Klient jest obowiązany wskazać tą okoliczność przy składaniu Zamówienia, zamieszczając w tym celu odpowiednią uwagę do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca dostarcza Produkty/Zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Klient ma obowiązek sprawdzić Produkty stanowiące przedmiot Zamówienia niezwłocznie po dokonaniu odbioru Zamówienia w tym zwłaszcza, czy Produkty nie posiadają uszkodzeń oraz czy Produkty są zgodne z Zamówieniem.
 5. Klient lub osoba odbierająca przesyłkę w lokalu Klienta ma obowiązek własnoręcznym podpisem pokwitować odbiór Zamówienia. Potwierdzenie odbioru Zamówienia jest dokonywane na wystawionej przez Sprzedawcę kopii dokumentu sprzedaży, bądź w liście przewozowym przez osobę upoważnioną przez Klienta.
 6. W razie braku możliwości dostarczenia Zamówienia, Dostawca podejmie ponowną próbę dostarczenia Zamówienia.
 7. Jeżeli pomimo podjęcia przez Dostawcę próby ponownego dostarczenia Zamówienia nie zostanie ono dostarczone Klientowi, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów Dostawy oraz
  w przypadku produktów spożywczych, dodatkowo Ceny tych Produktów oraz kosztów ich utylizacji.
 8. Jeżeli pomimo obecności osoby uprawnionej do obioru Zamówienia, Klient niezasadnie odmawia przyjęcia Zamówienia, Dostawca nie podejmie próby ponownej Dostawy Zamówienia,
  a zastosowanie znajdzie §8 ust. 7 Regulaminu.
 9. W przypadku Dostaw do budynków piętrowych, Zamówienie dostarczane jest jedynie do klatki schodowej.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zamówienia lub opóźnienia
  w Dostawie spowodowane podaniem przez Klienta błędnego adresu Dostawy, wynikające ze zdarzeń losowych niezależnych od Sprzedawcy, jak również za opóźnienia leżące po stronie Dostawcy.
 • 9. Termin przydatności produktów.

Sprzedawca informuje, że w jednym Zamówieniu znajdować się mogą Produkty o różnych datach przydatności do spożycia, nie krótszych jednak niż wskazane w §9 ust. 1 Regulaminu. Różne daty przydatności Produktów stanowiących przedmiot tego samego Zamówienia nie mogą stanowić podstawy do złożenia przez Klienta reklamacji lub wystąpienia z jakimkolwiek innym roszczeniem wyłącznie z tej przyczyny.

 • 10. Reklamacje i zwroty.
 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji Produktu na adres: zamowienia@pharmovit.pl, nie później niż następnego dnia po dniu odebraniu przez Klienta Dostawy.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
 • numer zamówienia,
 • numer faktury VAT,
 • numer NIP Klienta,
 • opis wady i/lub dokumentację zdjęciową,
 • żądanie Klienta.
 1. Sprzedawca zastrzega, że w określonych przypadkach może wystąpić konieczność przesłania przez Klienta próbki Produktu w ilości określonej przez Sprzedawcę celem prawidłowego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej reklamacji.   
 2. W przypadku, gdyby Klient nie podał informacji, o których mowa w §10 ust. 2 pkt 1-5 Regulaminu, zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o konieczności uzupełnienia zgłoszenia. W tym przypadku, czas na rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę biegnie dopiero od momentu uzupełnienia zgłoszenia przez Klienta o brakujące dane.
 3. W razie uznania reklamacji przez Sprzedawcę, Cena oraz koszt zwrotu Produktu zostaną zwrócone Klientowi na wskazany przez niego rachunek bankowy w terminie 14 dni .
 4. W przypadku zwrotu Produktu w ramach rękojmi i uznania zwrotu Produktu za zasadny, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione, uzasadnione i należycie udokumentowane koszty przesyłki wysłania Produktu na adres Sprzedawcy.
 5. Reklamacje z tytułu rękojmi Sprzedawca rozpoznaje w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia, o którym mowa w §10 ust. 2 Regulaminu.
 6. Sprzedawca zastrzega, że nie przyjmuje zwrotu Produktu z powodu upływu terminu przydatności do spożycia, jak również nie przyjmuje zwrotu Produktu z wyprzedaży.
 7. Sprzedawca informuje, iż po uprzednich uzgodnieniach ze Sprzedawcą istnieje możliwość przyjęcia zwrotu określonych Produktów w przypadku likwidacji Klienta, jeżeli Produkt, który zamierza zwrócić Klient, nie jest uszkodzony, nie nosi śladów nieprawidłowego przechowywania, opakowanie i etykiety są czyste i nieometkowane, a ponadto Produkt posiada więcej niż 40% terminu przydatności do spożycia.
 8. W razie negatywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca nie zwraca reklamowanego Produktu. Produkt ten poddawany jest natychmiastowej utylizacji na koszt Klienta.
 • 11. Usługi nieodpłatne.
 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę nieodpłatną drogą elektroniczną w postaci prowadzenia Konta Klienta.
 2. Usługa prowadzenia Konta Klienta świadczona jest 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 7 (siedem) dni w tygodniu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany formy, rodzaju, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług dostępnych z wykorzystaniem Platformy, o czym poinformuje Klienta za pomocą dostępnych środków.
 4. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji w sposób przyjęty
  w Regulaminie.
 5. Klient może zgłosić Sprzedawcy uwagi w związku z korzystaniem z nieodpłatnej usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgłoszenie powinno nastąpić w formie elektronicznej na adres zamowienia@pharmovit.pl. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie nie później niż w terminie 14 dni za wyjątkiem sytuacji, w których udzielenie odpowiedzi w podanym terminie nie będzie możliwe z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy.
 6. Klient może w każdym czasie zrezygnować z usługi prowadzenia Konta Klienta przesyłając w tym celu rezygnację na adres Sprzedawcy wskazany w §11 ust. 5 Regulaminu. Rezygnacja z usługi prowadzenia Konta Klienta wiązać się będzie z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zablokowania dostępu do Konta Klienta w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, innych Klientów, naruszenia postanowień Regulaminu lub naruszenia przez Klienta przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także gdyby zablokowanie dostępu do Konta Klienta było uzasadnione względami bezpieczeństwa.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Klientowi dostępu do Konta Klienta w przypadku, gdyby Klient nie złożył Zamówienia za pośrednictwem Platformy przez okres dłuższy niż
  90 (dziewięćdziesiąt) dni liczonych od dnia Rejestracji lub ostatniego Zamówienia w zależności od tego co nastąpiło później.
 9. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu Konta Klienta poprzez przesłanie stosownej informacji w tym zakresie na adres poczty elektronicznej Klienta.
 • 12. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 1. Sprzedawca oraz Klient mogą w każdym czasie i bez podawania przyczyny rozwiązać umowę
  o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy oraz z zastrzeżeniem ust. 2-4 poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta Klienta, za pośrednictwem adresu zamowienia@pharmovit.pl, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wynoszącego 7 dni.
 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie zwalnia Klienta ze zobowiązań względem Sprzedawcy, jeżeli w dniu jej rozwiązania takie zobowiązania istnieją.
 4. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej przez Klienta.
 • 13. Dane osobowe i pasywne zbieranie informacji.

Administratorem danych osobowych Klienta jest PHARMOVIT Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Płocku, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000924313, NIP: 7743231999, REGON: 366124193, kapitał zakładowy  100 000 zł. (dalej jako: „Administrator” lub „Sprzedawca”).

 1. Klient może skontaktować się z Administratorem poprzez:
 • pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • pisemnie drogą elektroniczną na adres: zamowienia@pharmovit.pl
 1. Z Administratorem Klient może skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Administrator będzie przetwarzać pozyskane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej jako: „RODO”), do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz w celu wykonania zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy, w szczególności realizacji sprzedaży, Zamówień, Dostaw, rozliczeń, obsługi reklamacji i zgłoszeń.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w §13 ust. 4 Regulaminu, odbiorcami danych osobowych Klienta będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe Klienta przekazywane są Sprzedawcy dobrowolnie, na podstawie zgody, którą można wycofać w każdym czasie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie danych w procesie Rejestracji uniemożliwi Rejestrację i założenie Konta Klienta, a cofnięcie zgody w późniejszym czasie uniemożliwi także złożenie i realizację Zamówienia Klienta.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści danych osobowych, ich poprawiania i usuwania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie narusza przepisy prawa.
 6. Dane osobowe przechowywane będą w terminie niezbędnym do przechowywania dokumentacji księgowej, podatkowej, rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń, a także przez czas posiadania przez Klienta Konta Klienta.
 7. Administrator zapewnia Klientowi możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności na rzecz Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem lub podwykonawcom w celu zapewnienia realizacji usług za pośrednictwem Platformy,
  w szczególności dostawcom usług i systemów informatycznych, przewoźnikom, firmom kurierskim i pocztowym, drukarniom, bankom, instytucjom płatniczym, dostawcą usług prawnych, windykacyjnych lub audytowych, podmiotom świadczącym usługi promocji sprzedaży, usługi badania rynku i opinii.
 9. Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, co ułatwi dostosowanie usług Sprzedawcy do indywidualnych potrzeb Klienta.
 10. Sprzedawca stosuje mechanizm tzw. plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klienta
  z Platformy, zapisywane są przez serwery Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
 11. Stosowanie przez Sprzedawcę plików „cookies” ma na celu poprawienie działania Platformy na urządzeniu końcowym Klienta, zapamiętywanie informacji o urządzeniach końcowych Klienta, weryfikacji i rozwoju oferty Sprzedawcy, a także cele statystyczne.
 12. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm plików „cookies” w przeglądarce swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca zaznacza jednak, że wyłączenie mechanizmu plików „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Platformy.
 • 14. Postanowienia końcowe.
 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Platformie.
 2. Regulamin dostępny jest w każdym czasie na stronie b2b.pharmovit.pl . Klient może pobrać Regulamin oraz sporządzić jego wydruk.
 3. Regulamin może ulec zmianie. Zmiana Regulaminu podawana jest do wiadomości Klienta poprzez zamieszczenie nowego Regulaminu na Platformie. Regulamin zmieniony obowiązuje Klienta od dnia jego opublikowania na Platformie i ma zastosowanie do Zamówień złożonych od tego dnia.
 4. W przypadku powstania sporu w sprawie objętej przedmiotem niniejszego Regulaminu, właściwa będzie jurysdykcja sądów polskich, a prawem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie prawo polskie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 września 2022 roku i dotyczy zamówień złożonych od tego dnia.
© SolEx B2B